loader

INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW
I ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I. ADMINISTRATOR

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest ProUp Solutions spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Aleja Wielkopolska 29, 60-603 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem: 0000711196. Dane kontaktowe: email: biuro@proupsolutions.pl oraz numer telefonu: 881 969 411 („Administrator”).

II. KONTAKT W SPRAWACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach przetwarzania danych osobowych można kontaktować się pod adresem mailowym: biuro@proupsolutions.pl

III. CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

 • 1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  • a. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
  • b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • 2) do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO:
  • a. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
  • b. marketingu produktów i usług własnych Administratora;
  • c. archiwizacji dokumentów, w tym plików związanych z kontaktem handlowym, w tym oferty, zamówienia, zapytania;
 • 3) na podstawie odrębnej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu:
  • a. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora;
  • b. przeprowadzenia postępowań rekrutacyjnych.

Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt 3) powyżej może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) lub poczty. W dowolnym czasie można wycofać oświadczenia o wyrażeniu zgody, a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania takich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany na wstępie, tj. biuro@proupsolutions.pl

IV. OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE SĄ PRZECHOWYWANE:

 • a. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  • i. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
  • ii. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego;
  • iii. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 • b. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 • c. dane osobowe przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba że Administrator wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe takiej osoby, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, nie będą więcej przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego.

V. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE:

 • a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 • b. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • c. prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
 • d. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 • e. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie jest oparte na zgodzie lub umowie oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
 • g. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, (w Polsce od dnia 25.05.2018 roku – funkcję tę pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • h. prawo do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

Prawa wymienione w pkt a.- f. i pkt h powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres Administratora lub poniższy adres email: biuro@proupsolutions.pl

VI. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty powiązane z Administratorem, ich pracownicy i współpracownicy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, partnerzy świadczący usługi techniczne, dostawcy usług hostingowych, podwykonawcy Administratora, inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora i pracownicy lub współpracownicy takich podmiotów.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

X

Twoja wiadomość została wysłana!

Dziękujemy!